1. Mục đích áp dụng

2. Quy định cụ thể

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

3. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của ECO-HEALTH áp dụng với khách hàng:

ECO-HEALTH cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên caychevang.net với nguyên tắc ECO-HEALTH chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:

Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

Thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của ECO-HEALTH mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.