CHÍNH SÁCH TRẢ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Chính sách trả sản phẩm và dịch vụ của ECO-HEALTH quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.

I. LÝ DO CHẤP NHẬN TRẢ HÀNG

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại

1.1 Sản phẩm

1.2 Dịch vụ

2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM TRẢ HÀNG

1. Điều kiện trả hàng:

2. Thời gian áp dụng trả hàng

3. Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo:

4. Chi phí trả hàng

III. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

1. Nguyên tắc hoàn tiền

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

3. Thời gian xử lý

ECO-HEALTH sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi ECO-HEALTH nhận lại sản phẩm.

Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, ECO-HEALTH sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau: